PrintPDF Jaga

Karistusregister

Karistusregister on riigi andmekogu, kuhu kantakse andmed karistatud isiku ja tema karistuse kohta. Alates 2012. aastast on karistusregister üleriigilise e-toimiku osa.

Kehtivad karistusregistri kanded on avalikud – välja arvatud väärteoasjad kui isikul on üks kehtiv väärteokanne, mille eest määratud põhikaristus on väiksem kui 200 € (50 trahviühikut) ja sellel pole lisakaristust. Samuti ei avalikustata karistusandmeid alaealiste kohta.

NB! Andmete esitamisel välisriiki on vaja karistusregistri registriteadet paberkandjal, kuna välisriigi asutused ei tunnista Eesti digitaalallkirjaga dokumente.

Igal isikul on võimalik karistusregistrist andmeid küsida:


Riigilõivu info:

SEB Pank- a/a 10220034796011; (IBAN EE 89 1010 2200 3479 6011)
Swedbank- a/a 221023778606; (IBAN EE93 2200 2210 2377 8606)
Danske Bank A/S Eesti filiaal- a/a 333416110002; (IBAN EE 40 3300 3334 1611 0002)
Nordea Bank Finland PLC Eesti filiaal- a/a 17001577198; (IBAN EE 701 7000 1700 1577 198)
Viitenumber: 2900082388
Makse saaja: Rahandusministeerium

Riigilõivu suurus: 4 eurot


NB! Paberil kinnitatud väljavõtte saamiseks tuleb taotluse vormis märkida, et soovite päringule vastuse saada tavapostiga ja kirja panna oma postiaadress. Registriandmed väljastatakse ainult eesti keeles.
Kõigi päringute kohta jääb karistusregistri päringute päevikusse märge ning igaüks võib küsida, kes on tema andmete vastu huvi tundnud.

Lasteasutus saab teha päringu lastega töötavate isikute kohta tasuta. Päringu tegemiseks piisab lasteasutuse esindaja digitaalallkirjastatud pöördumisest aadressile paring@karistusregister.ee, milles on märgitud, et päring tehakse lastega töötavate inimeste kohta. Päringu võib teha ka mitme isiku kohta korraga - näiteks esitades soovitud inimeste nimed ja isikukoodid tabeli kujul. Mitme isiku korraga kontrollimise korral võib päringu andmete ja tulemuste töötlemine võtta tavapärasest kahest tööpäevast kauem. 

Päringu vastus saadetakse päringus märgitud aadressile kas digitaalselt allkirjastatuna või paberkandjal. Masspäringu korral märgitakse isikute kohta, kel puuduvad lastekaitseseaduses märgitud süütegude toimepanemise andmed, et karistatus puudub. Päringus olevate inimeste osas, kelle kohta leitakse kõnealuseid karistusi, väljastatakse vastav registriteade. 

Kui lapsevanem soovib kontrollida näiteks lapsehoidja tausta, saab päringu teha Avaliku e-toimiku vahendusel või e-posti vahendusel juhindudes päringu tegemisel siin lehel kirjeldatust  ja tasudes riigilõivu 4 eurot.

Lisainfo:
Kasutajatugi: info@karistusregister.ee
Telefon: 663 6359