PrintPDF Jaga

Palgajuhend

JUSTIITSMINISTER


KÄSKKIRI
 

Tallinn
20.07.2010 nr 75

Registrite ja Infosüsteemide Keskuse palgajuhend

Käskkiri kehtestatakse Vabariigi Valitsuse seaduse § 49 lg 1 punktide 9 ja 10 alusel.
I Üldsätted
1. Registrite ja Infosüsteemide Keskuse (edaspidi Keskus) palgajuhend reguleerib Keskuse töötajate töötasustamise korda.

II Töötasu
2. Keskuse direktori töötasus lepitakse kokku tema ja Justiitsministeeriumi vahel sõlmitavas töölepingus.
3. Keskuse töötaja töötasus lepitakse kokku tema ja Keskuse vahel sõlmitavas töölepingus.

III Lisatasu ja toetus
4. Lisatasu nõutavast tulemuslikuma töö eest määramise aluseks on Keskuse töö tulemuslikkuse hindamine töötajate kollektiivse või individuaalse panuse kaudu Keskuse eesmärkide saavutamisse. Keskuse töö tulemuslikkust eesmärkide saavutamisel hindab Keskuse direktor.
5. Keskuse direktori hinnang Keskuse töö tulemuslikkusele ei laiene direktori töötulemuste hindamisele. Keskuse direktorile võidakse Keskuse eelarveaastaks seatud eesmärkide väga eduka täitmise eest maksta täiendavat lisatasu. Lisatasu maksmise otsustab vabade vahendite olemasolu korral Justiitsministeerium soorituskokkuleppe täitmise alusel.
6. Keskuse direktor võib töötajatele vabade vahendite olemasolul maksta talle alluvatele töötajatele täiendavat lisatasu eelarveaastas kuni 20% ulatuses palgafondist järgmiselt:
    6.1. täiendavate tööülesannete täitmise eest (sh. Keskuse direktori või vahetu juhi poolt töötajale antud, kuid töölepingus või ametijuhendis fikseerimata töökohustusi ja –ülesandeid, mis ei kuulu tema tööülesannete hulka);

    6.2. täiendavate tööülesannete täitmise eest seoses puuduva töötaja ülesannete täitmisega võib töötajale maksta lisatasu proportsionaalselt talle pandud tööülesannete hulgale;
    6.3. nõutavast tulemuslikuma töö eest vastavalt punktis 4 määratule.


  IV Töötasu arvestamine ja maksmine
  7. Töötasu makstakse aja eest, mil töötaja täitis tööülesandeid. Kui töötajale on kehtestatud tööajanormist lühem tööaeg, arvestatakse palka võrdeliselt tööl oldud ajale, kui seadus ei sätesta teisiti.

  8. Töölähetustel ja täiendkoolitustel viibimise aja eest või muul õigusaktis ettenähtud juhul säilitatakse töötajale töötasu.

  9. Töötasu makstakse üks kord kuus kuu viimasel tööpäeval. Töötaja kirjaliku avalduse alusel kantakse töötasu üle töötaja poolt osundatud pangaarvele.

  V Puhkuse arvestamine ja puhkusetasu maksmine
  10. Puhkusetasu kantakse töötaja arveldusarvele hiljemalt eelviimasel tööpäeval enne puhkuse algust või mõnel hilisemal töötaja soovitud päeval, kuid mitte hiljem kui puhkuse kasutamisele järgneval palgapäeval.
  11. Juhul, kui töötaja puhkus poolte kokkuleppel või muudel asjaoludel katkeb ning töötajale on puhkusetasu üle kantud, arvestatakse puhkusetasu ümber.

  VI Rakendussätted
  12. Kehtestan käesoleva palgajuhendi alates 01.08.2010.
  13. Tunnistan kehtetuks justiitsministri 19.03.2008 käskkirja nr 62 „Registrite ja Infosüsteemide Keskuse palgajuhend“.

  Rein Lang