PrintPDF Jaga

Privaatsuspoliitika

KINNITATUD
                                                                     Direktori 30.11.2012
    käskkiri nr 156
   LISA

Registrite ja Infosüsteemide Keskuse privaatsuspoliitika
Käesolevaga anname ülevaaate sellest, kuidas Registrite ja Infosüsteemide Keskus (edaspidi nimetatud RIK) kasutab ja hoiab oma tegevuse käigus saadud isikuandmeid.
Alljärgnevad selgitused ei puuduta juriidiliste isikute andmete hoidmist ja isikuandmete töötlemist RIKi veebilehel viidatud võõrastel võrgulehtedel. Samuti ei hõlma selgitused riiklikes registrites ja infosüsteemides, mille veebikeskkonna haldamine on RIKi pädevuses, isikuandmete töötlemise eesmärke, ulatust ja viise, avalikkusele kättesaadavaks tegemise tingimusi ja isiku poolt enda andmetega tutvumise õigusi ja korda – viimatinimetatud on sätestatud, kas seadustes (kinnistusraamatuseadus, äriseadustik jne) või seadustes sisalduvate volitusnormide alusel vastu võetud määrustes (justiitsministri 30.06.2010.a määrus nr 24 „Kohtu kinnistusosakonna kodukord“ jne).

RIKi veebilehe külastamine
RIKi veebilehe kasutustingimused ja veebilehe külastajate isikuandmete töötlemise võimalused on kättesaadavad siit.

Riiklike infosüsteemide ja registrite e-teenused
RIK kasutab Teie isikuandmeid ligipääsu andmiseks riiklike infosüsteemide ja registrite e-teenustele. Vajadusel kasutame Teie isikuandmeid e-teenuste kasutamiseks vajalike teadete, arvete, võlanõuete, jmt edastamiseks. Teie poolt RIKile edastatud isikuandmetele võib juurdepääsu saada üksnes asutus või isik, kellel on selleks seadusest tulenev õigus.
E-teenuste kasutamiseks sõlmitavaid lepinguid säilitame 7 aastat lepingu lõpetamisest ja kirjavahetust/ võlanõuded vms, nimetatud küsimustes 5 aastat. Tähtaja ületanud dokumendid kuuluvad hävitamisele.

Teabenõude, selgitustaotluse ja märgukirja esitamine
Kasutame Teie isikuandmeid Teile vastamiseks. Kui peame Teile vastamiseks kelleltki teiselt järelepärimisi tegema, avaldame Teie isikuandmeid üksnes hädavajalikus mahus.
Kui olete saatnud meile teabenõude, selgitustaotluse või märgukirja, mille menetlemine on teise asutuse pädevuses, siis edastame dokumendi ise õigele adressaadile ja teavitame Teid sellest.
Kirjavahetuse registriandmed on nähtavad meie internetipõhises dokumendiregistris (edaspidi nimetatud ADR). Kui väljendate oma pöördumises selget soovi, ei märgita ADRs Teie ees- ja perekonnanime, vaid üksnes initsiaalid või märge „Eraisik“. Dokumendi pealkirjana näitame ADRs näiteks „Teabenõue“, „Selgitustaotlus“ või „Märgukiri“.
Eraisikutega peetava kirjavahetuse juurdepääsupiirangute alused on toodud avaliku teabe seaduse §-s 35. Kui keegi soovib Teie kirjavahetusega tutvuda, siis juurdepääsupiirang tähendab, et teabenõude saamisel vaatame üle, kas küsitud dokumenti saab välja anda ning kas seda saab teha osaliselt või täielikult.
Hoolimata juurdepääsupiirangust väljastame dokumendi asutusele või isikule, kellel on selleks seadusest tulenev õigus (nt kohtueelne menetleja või kohus).
Teiega peetud kirjavahetust kasutame ka meie asutuse töö kvaliteedi hindamiseks ja statistika koostamiseks. Selline statistika ja kokkuvõtted avaldatakse umbisikuliselt.
Eraisikutega peetud kirjavahetust (teabenõuded/märgukirjad jne) säilitame 5 aastat. Tähtaja ületanud dokumendid kuuluvad hävitamisele.

RIKi tööle või praktikale kandideerimine
Vabade töö- ja praktikakohtade info on kättesaadav RIKi veebilehel.
Kui kandideerite RIKi tööle või praktikale, lähtume Teie poolt avaldatud või seaduse alusel avaldatud teabest. Eeldame, et Teie poolt soovitajatena nimetatud isikutega võime suhelda.
Teil on õigus meie poolt Teie kohta kogutud andmetega tutvuda ja meile nende kohta selgitusi anda. Teistele kandidaatidele Teie andmeid ei avaldata, samuti ei avalda me Teile teiste kandidaatide andmeid. Kandidaatide andmed on juurdepääsupiiranguga info, millele kolmandad isikud saavad juurdepääsu ainult seaduses sätestatud juhtudel.
Kirjavahetust töösuhete, personali jmt küsimustes, säilitame 5 aastat. Praktika-, käsundus- ja töölepinguid säilitame 10 aastat lepingu lõpetamisest. Tähtaja ületanud dokumendid kuuluvad hävitamisele.

Õigus tutvuda enda andmetega
Teil on õigus tutvuda RIKi poolt kogutud andmetega Teie kohta ning nõuda nende parandamist. Kui meil ei ole Teie isikuandmete kasutamiseks (enam) seaduslikku alust, võite nõuda nende kasutamise lõpetamist või kustutamist. Kui soovite nende väljastamist paberkandjal, võtame avaliku teabe seaduse § 25 lg 2 kohaselt paljundustasu alates 21. leheküljest.
Me keeldume Teie tutvumissoovi täitmast üksnes siis, kui see võib:
1. kahjustada teise isiku õigusi ja vabadusi,
2. takistada kuriteo tõkestamist või kurjategija tabamist,
3. raskendada tõe väljaselgitamist kriminaalmenetluses,
4. ohustada lapse põlvnemise saladuse kaitsmist.

Teil on õigus esitada meie otsuste peale vaie Andmekaitse Inspektsiooni või pöörduda halduskohtusse.

Kõigis küsimustes, mis on seotud Teie isikuandmete töötlemisega Registrite ja Infosüsteemide Keskuses, võite pöörduda meie andmekaitsespetsialisti poole aadressil Sirli.King-Peets@rik.ee.