PrintPDF Jaga

Avaliku e-toimiku kasutamine kogub populaarsust

1. Juuni 2018 - 10:47


Justiitsministeeriumi ning registrite ja infosüsteemide keskuse (RIK) läbi viidud avaliku e-toimiku kasutajate tagasisideküsitlusest selgus, et üldine rahulolu süsteemiga on kõrge ning kohtu poole pöördumiseks kasutab avalikku e-toimikut teiste võimalustega võrreldes aina enam inimesi. 
 

Igal nädalal teevad advokaadid ja tavakodanikud avaliku e-toimiku kaudu mitmeid tuhandeid pöördumisi. Enamasti on need seotud kas uue kohtuasja alustamise või olemasolevas kohtuasjas dokumentide lisamisega. „Küsitluse tulemustest võib järeldada, et avaliku e-toimiku uus kujundus ja lisandunud funktsionaalsused on end kasutajate silmis õigustanud. E-toimikut kasutatakse järjest enam ning kindlasti tuleb funktsionaalsusi veelgi arendada, et e-toimiku keskkond oleks veelgi mugavam ja seda kasutaks järjest rohkem inimesi,“ sõnas justiitsministeeriumi justiitshalduspoliitika asekantsler Marko Aavik. 

RIKi õiguskaitse infosüsteemide osakonna juhataja Evar Sõmeri andmetel küsiti praeguses uuringus tagasisidet ennekõike nendelt kasutajatelt, kes avalikku e-toimikut on juba kasutanud. „Edaspidi on soov tähelepanu pöörata ka nende kodanike vajadustele, kes hetkel ei ole osanud kohtu poole pöördumiseks veel e-lahendust kasutada. Eesmärk on, et ka neile oleks see võimalus kohtuga kiiremaks suhtlemiseks teada ning tööriist piisavalt mugav, et nad avaldusi ja dokumente selle kaudu esitaksid,“ ütles Sõmer. 
 
Läbi viidud küsitluse peamiseks eesmärgiks oli saada tagasisidet, kas aprilli alguseks pool aastat kasutuses olnud uus avalik e-toimik on täitnud kasutajate ootusi ning millised funktsioonid veel täiendamist vajaksid. Sarnane uuring viidi läbi ka 2016. aastal.
 
Uuringust andmetel on üldine rahulolu uue avaliku e-toimikuga kõrge: keskmiselt hinnati kasutajakogemust 10-palli skaalal hindele 8,1. Lisaks selgus, et võrreldes 2016. aastaga eelistab avalikku e-toimikut muude kohtu poole pöördumise viiside ees kasvav hulk inimesi. Kui 2016. aastal edastas 21% vastanutest dokumente avaliku e-toimiku kaudu ning 48% e-posti teel, siis tänavu aga juba 37% e-toimiku kaudu ning 38% e-posti teel. 
 
Peamiste kitsaskohtadena toodi välja, et süsteemis ei ole piisavalt suunavaid selgitusi, esineb tehnilisi tõrkeid ning kohtuasja dokumentide kuvamine on kohati ebaselge. Selleks, et kasutaja leiaks olemasoleva abistava info kergemini üles, on plaanis infot e-toimikus paremini esile tõsta. 
 
Küsitlusele vastas ligi 2500 inimest, kellest valdav osa olid tavakasutajad ning 6% lepingulised esindajad.