PrintPDF Jaga

Majandusaasta aruannete esitamisest sel aastal

19. Märts 2013 - 13:39

2012. aasta aruande elektroonilisel esitamisel Ettevõtjaportaalis on kasulik silmas pidada mõningaid muudatusi ja uuendusi.

Alates eelmisest aastast peavad aruande e-aruandluskeskkonnas kohustuslikke vorme täites koostama ka likvideerimis- ja lõpparuande esitajad ning riigiraamatupidamiskohustuslased, kes esitavad rahandusministeeriumile saldoandmikke. Viimaste osas on võimalik saldoandmike andmebaasi sisestatud andmed e-aruandluskeskkonda üle tuua.

Vabatahtlik võimalus vormide täitmiseks on konsolideeritud aruannete esitajatel, ettevõtjatel, kes koostavad oma majandusaasta aruannet rahvusvaheliste finantsaruandluse standardite alusel ning ettevõtjatel, kelle peamine ja püsiv tegevus on krediidiasutuste seaduse mõistes finantsteenuste osutamine. Vormide mittesobivuse korral võivad need ettevõtjad esitada eelnevalt koostatud aruande e-aruandluskeskkonnas pdf-formaadis.

Esindusõiguse erisuseta äriühingutel on 2012. aastast võimalik aruanne registrile esitada ka ühe juhatuse liikme allkirjaga. Vandeaudiitorid saavad koostada ja digitaalselt allkirjastada vandeaudiitori aruande.
E-aruandluskeskkonnas koostatud aruannete andmed on kohe pärast aruande esitamist töödeldavad ning kättesaadavad nii kodanikele, ettevõtjatele kui ka riigiasutustele.

Muudatused aruande esitamisel
Ühe suurema muudatusena on lisad „Muud nõuded“ ning „Ettemaksed“ asendatud lisaga „Nõuded ja ettemaksed“. Analoogselt ei ole 2012. aasta aruande koostamisel võimalik kasutada lisasid „Muud võlad“ ning „Saadud ettemaksed“, nende asemel saab täita lisa „Võlad ja ettemaksed“.

Muudetud on lisa „Tulumaks“, kus on lisatud väljad edasilükatud tulumaksu kajastamiseks, täiendusi on saanud lisa „Seotud osapooled“.

Lisaks on käesoleval aastal plaanis e-aruandluskeskkonnas teha veel mõningad muudatused. E-aruandluskeskkond liidestatakse audiitortegevuse registriga, mille kaudu saab süsteem kontrollida, et aruande auditeerimiseks määratud audiitorettevõtjal oleks tegevusluba ning vandeaudiitoril kehtiv kutsetunnistus. Samuti kontrollib süsteem, et vandeaudiitor oleks ka reaalselt vastava audiitorettevõtjaga seotud. MTÜ aruande esitajatele lisandub kontroll, et aruannet esitades oleks märgitud ka põhitegevusala. Konsolideeritud aruande esitamisel tuleb edaspidi märkida nii konsolideeritud kui ka konsolideerimata põhinäitajad.

Ettevõtjaportaal on 2012. aasta lõpus saanud uue kujunduse. Väga suuri sisulisi muudatusi see aga kasutaja jaoks e-aruandluskeskkonnas kaasa ei too. Süsteemi on sel aastal lisandunud ka täiendavaid reegleid, mis muudavad esitatavad aruanded kvaliteetsemaks ning annavad aruande esitajale suurema kindlustunde, et aruanne on korrektne.

Tulevikus on kindlasti plaanis täiendada e-aruandluskeskkonda võimalusega loobuda sisestaja/ audiitori õigusest. Lisaks on plaanis ka soovituslike reeglite kehtestamine, tänu millele saab süsteem juhtida aruande esitaja tähelepanu teatud küsitavustele aruandes, kuid ei takista samas aruande esitamist.

Elektroonilise aruandluse projekt on teoks saanud tänu Euroopa Liidu Struktuurfondide toetusele.
Ettevõtjaportaal asub aadressil https://ettevotjaportaal.rik.ee
Täpsemat infot ning juhendid aruande esitamise kohta leiate http://abiinfo.rik.ee

Kersti Rätsep
Registrite ja Infosüsteemide Keskus