PrintPDF Jaga

MTA hakkab teostama järelevalvet majandusaasta aruannete õigeaegse esitamise üle

22. Mai 2015 - 10:16

Justiitsministeerium saatis kooskõlastusringile seaduseelnõu, mille järgi tuleb majandusaasta aruanne edaspidi esitada maakohtu registriosakonna asemel maksu- ja tolliametile, kes hakkab ka aruannete õigeaegse esitamise üle järelevalvet tegema.

„Aastaid on olnud probleemiks see, et suur osa ehk ligi viiendik ettevõtteid esitavad majandusaasta aruande hilinemisega, mis omakorda häirib paljude asutuste tööd, kes neid andmeid erinevate analüüside ja kokkuvõtete tegemiseks vajavad. Seadusemuudatusega tahamegi tõsta õigeaegselt esitatavate majandusaasta aruannete arvu,“ selgitas justiitsminister Urmas Reinsalu

„Kuna õigeaegselt esitamata aruannete eest trahvide määramine on seni olnud ebaühtlane, on aruandluskohustuslastel kergem aruannet mitte esitada, sest hirmu, et kohustuse õigeaegselt täitmata jätmisele kindlasti trahv järgneb, ei ole. Samuti jääb registripidajale järelevalvega tegelemiseks üha vähem ressurssi, sest majandusaasta aruande esitamiseks kohustatud isikute arv registris suureneb igal aastal,“ lisas minister. 

Kuna maksu- ja tolliametil on pikaaegsed kogemused järelevalve teostamisel füüsilisest isikust ettevõtjate ja juriidiliste isikute üle, kellel on kohustus esitada käibemaksu-, tulu-, ja sotsiaalmaksu deklaratsioone ning füüsilisest isikust ettevõtja tuludeklaratsiooni e-vorme, soovib justiitsministeerium muuta seadust nii, et majandusaasta aruanne tuleb tulevikus esitada MTA-le, kes saab selle õigeaegse esitamise üle ka järelevalvet teostada. Alates 2013. aastast on MTA-l kasutuses toimiv automaatne süsteem aruandekohustuslastele teavituste saatmiseks, mida saaks edukalt kasutada ka majandusaasta aruande esitamiseks kohustatud isikutele meeldetuletuste saatmiseks.

Kuigi järelevalve läheb üle MTA-le, siis registripidajale jääb endiselt ülesanne kontrollida äriühingute seadusele vastavust, samuti jäävad registripidaja kanda sundlõpetamise menetlused ja registrist kustutamine.
Majandusaasta aruanded avalikustab ka tulevikus registripidaja ning need on avalikkusele endiselt kättesaadavad äriregistri teabesüsteemi  kaudu. Andmekogu vastutavaks töötlejaks on Justiitsministeerium ning volitatud töötlejaks RIK, kes vastutavad ka edaspidi aruannete esitamise tehnilise süsteemi uuenduste tellimise ning kasutajatoe pakkumise eest.

Aruandekohustuslaste jaoks aruande esitamisel sisuliselt muudatusi ei toimu – aruanne esitatakse endiselt seaduses sätestatud tähtajaks aruandluskeskkonna kaudu või notari vahendusel. Eelnõuga ei muudeta aruande esitamiseks ettenähtud aega ega korda, vaid ainult aruannete õigeaegse esitamise üle teostatava järelevalve regulatsiooni. MTA edastab majandusaasta aruande ja sellega koos esitatavad dokumendid infosüsteemi kaudu registripidajale. Seega on info kättesaadavus nii MTA-le kui ka registripidajale tagatud reaalajas. 

Registrisse kantud äriühingud, mittetulundusühingud ja sihtasutused peavad praegu esitama maakohtu registriosakonnale oma majandusaasta aruande ja selle juurde lisatavad dokumendid hiljemalt kuus kuud pärast majandusaasta lõppu. Välismaa äriühingu filiaalid esitavad ühe kuu jooksul arvates äriühingu majandusaasta aruande kinnitamisest või seitsme kuu jooksul arvates majandusaasta lõppemisest registripidajale välismaa äriühingu majandusaasta aruande.

Seni on ligikaudu 60% aruandekohuslastest esitanud oma majandusaasta aruande maakohtu registriosakonnale õigeaegselt ja umbes 20% on selle esitanud hilinemisega. Ligikaudu 20% kohuslastest ei esita majandusaasta aruannet üldse.