PrintPDF Jaga

Oktoobri lõpus valmis pärimisregistri ajakohastamise projekt

1. November 2013 - 13:21

2009. aastal, Registrite ja Infosüsteemide Keskuse eestvedamisel alustatud projekti "Pärimisregistri ajakohastamine" tulemusena, saab edaspidi igaüks pärimisregistri andmetega tutvuda riigiportaalis www.eesti.ee 

Andmetega tutvumiseks piisab pärandaja ees- ja perekonnanimest ning isikukoodist. Andmete saamise eelduseks on, et pärandaja surm on tõendatud.

Lisaks loodi pärimisregistrisse kantud andmete pärimiseks x-tee teenused neile asutustele, kes vajavad nimetatud andmeid oma igapäevatöös ja kes pidid siiani esitama pärimisregistrile kirjalikke päringuid. 

Pärimisregistri ajakohastamise projekti rahastati Euroopa Liidu Regionaalarengu Fondist ja see hõlmas täpsemalt: 

  • notaritele pärimisregistri kannete tegemise võimaluse loomist (alates 01.01.2015 on notar kohustatud ise pärimisregistrisse kandeid tegema);
  • Euroopa Testamendiregistri Assotsiatsiooniga (The European Network of Registers of Wills Association) liitumist ja arendustöid liidestumiseks;
  • registrisse kantud andmete ajakohastamist, mis tähendab ülevõrdlemist registripidajale esitatud dokumentide ja rahvastikuregistri andmetega; 
  • uute veebiteenuste loomist pärimisregistrisse kantud andmetega tutvumiseks ja koduste testamentide tegemisest teavitamiseks. 

Uued teenused on kättesaadavad riigiportaalis www.eesti.ee (kodanikule mõeldud e-teenused, teema Perekond) ja need võimaldavad isikutel: 

  • teavitada pärimisregistrit koduse testamendi tegemisest (nii enda, kui ka teiste kodusest testamendi tegemisest);
  • vaadata endaga seotud pärimisregistri andmeid;
  • tutvuda pärimisregistrisse kantud admetega.

Ametnikud saavad hakata teavitama pärimisregistrit:pärimismenetluse algatamisest; pärandvara hoiumeetme kehtestamisest; testamendi või pärimislepingu tõestamisest; pärimistunnistuse tõestamisest.

Pärimisregister on riiklik register, mida peab hetkel Harju Maakohus ja kuhu kantakse andmed testamentide, pärimislepingute ja muude pärimisega seotud asjaolude kohta. Alates 01.01.2015 peab pärimisregistrit Notarite Koda.