Palume tagasisidet, kui suure tõenäosusega soovitaksid oma kogemuse põhjal RIKi veebilehte enda sõpradele või kolleegidele? Küsimusele saate vastata siin.

Toetustest rahastatud projektid

Antud lehele on koondatud kõik RIK-i projektid, mis on perioodil 2014-2023 saanud struktuuritoetuste rahastuse.
Iga projekti tutvustav osa sisaldab projekti nime, lühikirjeldust, selle eesmärki ja eraldatud toetuse summat.

Info avaldamise nõue tuleneb Vabariigi Valitsuse 12.09.2014 määruse nr 146 „Perioodi 2014-2020 struktuuritoetuse andmisest avalikkuse teavitamise, toetusest rahastatud objektide tähistamise ning Euroopa Liidu osalusele viitamise nõuded ja kord“ §4 lõikest 4.

 

Riigi koosloome keskkonna arendusprojekt III etapp

Projekti kirjeldus:
Riigi koosloome projektiga luuakse terviklik keskkond, mis hõlmab kogu eelnõu elutsükli, võimaldades samal platvormil koos õigust luua ja muudatusi hallata. Süsteem aitab kaasata avalikkust ja suurendab läbipaistvust ja ülevaadet riigi õigusloomest.

Käesoleva etapi käigus luuakse EL asjade menetlemise funktsionaalsus. Luuakse avalikkusele suunatud platvorm riigi õigusloome mugavaks jälgimiseks ja selles osalemiseks.

Projekti eesmärgid:
Käesoleva projekti (tervikprojektist etapp III) tulemusena luuakse EL asjade menetlemise ja uue avaliku vaate funktsionaalsus selliselt, et kogu vajalik teave on ühest kohast kättesaadav, jälgitav ning protsessi käigus teostatavad tegevused viiakse läbi ühes kohas. See võimaldab korraldada EL asjade koosloomet. Uus avalik vaade võimaldab tulemusena kuvada avalikkusele välja selge ja ammendava ülevaate riigis õigusloome valdkonnas toimuvast nii EL asjade menetlemise kui ka siseriiklike õigusaktide osas.

Toetuse summa: 500 000 EUR.
Projekti elluviimise aeg: 01.11.2022 – 06.12.2023
Projekti toetatakse Euroopa Regionaalarengu Fondist.

Riigi koosloome keskkonna arendusprojekt II etapp

Projekti kirjeldus:
Riigi koosloome projektiga luuakse terviklik keskkond, mis hõlmab kogu eelnõu elutsükli, võimaldades samal platvormil koos õigust luua ja muudatusi hallata. Süsteem aitab kaasata avalikkust ja suurendab läbipaistvust ja ülevaadet riigi õigusloomest.

Käesoleva etapi käigus luuakse avalik ja sisemine koostööring eelnõude menetlemiseks. Üleminek dokumentidelt versioonipõhisele andmetöötlusele võimaldab tõhusamat koosloomet ja vähendab ressursse, mis kuluvad koostamisele ja menetlemisele.

Projekti eesmärgid:
Käesoleva taotluse (II etapp) raames on eesmärgiks luua, testida ja piloteerida sisemise ja avaliku koostööringi funktsionaalsus, mis võimaldab need menetlusetapid läbi viia koosloome keskkonnas selliselt, et kogu vajalik teave on ühest kohast kättesaadav, jälgitav ning menetlusetapi läbimiseks vajalikud tegevused viiakse läbi ühes kohas. Etapi tulemusena valmiv funktsionaalsus võimaldab protsessis osalejate menetlusressurssi säästlikumalt kasutada.

Toetuse summa: 500 000 EUR.
Projekti elluviimise aeg: 01.11.2022 – 06.12.2023
Projekti toetatakse Euroopa Regionaalarengu Fondist.

Vanglatega seotud infrastruktuuri projekt

Projekti kirjeldus:
Käesoleval hetkel puudub kõigis kolmes Eesti vanglas vangidel eluosakondades ja kambrites võimalus kasutada piiratud kujul internetti. Seni on nutiseadmed vanglates turvariskide tõttu keelatud olnud ning interneti kasutamine vangidel on väga piiratud. Interneti olemasolu on vajalik uute e-teenuste, näiteks kohtutoimikutega digitaalne tutvumine, digitaalne suhtlus vanglaga kasutuselevõtuks.

Projekti eesmärgid:
Projekti eesmärk on luua võrguühendus Tallinna, Tartu ja Viru vanglas, mis võimaldab vangidel kasutada e-teenuseid vähendades seeläbi samaväärsete teenuste osutamisele kuluvaid ressursse ja arendab kinnipeetavate digivõimekusi. Ressursikokkuhoiu tulemusena muutub vanglate ja teiste riigiasutuste töö kuluefektiivsemaks ja võimaldab kokkuhoitud ressursse suunata asutuste sisulise funktsiooni täitmisele. Kinnipeetavate suurem digivõimekus suurendab nende toimetulekut ühiskonda naasmisel.

Eraldatud toetuse summa: 250 000 eurot.
Projekti elluviimise aeg: 03.01.2022 - 31.12.2023
Projekti toetatakse Euroopa Regionaalarengu Fondist.

KEIS2 esimene etapp

Projekti kirjeldus:
Projekti käigus arendatakse EKEI vajadusi kattev, kaasaegsel tehnoloogial põhinev ning kasutajasõbralikku ja optimeeritud tööprotsesside rakendamist võimaldav töövahend (KEIS2) üldmooduli funktsionaalsuses.

Eesmärgid:  
Kasvatada Eesti Kohtuekspertiisi Instituudi (EKEI) võimekust ja läbipaistvust kohtuekspertiiside läbiviimisel ning lõimida kohtuekspertiisi valdkond digitaalse kriminaalmenetluse ökosüsteemi ja muuta ekspertiisi valdkond keskkonna lahutamatuks osaks. Eesmärgi saavutamiseks luuakse EKEI-le uus keskne tööprogramm ja liidestatakse see riiklike andmekogudega. Andmevahetus kriminaalmenetluse jooksul muutub digitaalseks ja jälgitavaks. Projekti tulemusel on vananenud KEIS1 välja vahetatud uue KEIS2 vastu.

Projekti maksumus:  464 687,60 eur
Projekti lõpp: 15.november 2023
Projekti toetatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest.

Justiitsministeeriumi andmeaida- ja analüüsikeskkond

Projekti kirjeldus:
Täna ei kasuta kogu justiitssüsteem, sh justiitsministeerium, piisavalt automatiseeritult ja kasutajamugavalt justiitssüsteemis kogutavaid andmeid. Peamiseks probleemiks on statistikakeskkonna (ÕSA) andmeallikate vähesus, olematu analüüsikeskkond, paindumatu aruannete keskkond ja suutmatus luua seoseid olemasolevate andmete vahel, personaliseeritud töölaudade puudumine ning puuduv avaandmete kajastamise võimekus, aga ka kohati väga kehv andmekvaliteet.

Projekti eesmärk:
Projekti tulemusel asendatakse senine statistikakeskkond (ÕSA) uue justiitssüsteemi ülese analüüsikeskkonnaga (JAAK), mis võimaldab erinevates menetlusetappides (kohtueelne, kohtu- ja kohtuväline menetlus, sh ekspertiisid, kohtu, karistus, sh vangistus) andmete omavahelist analüüsi ning kiiremaid ja põhjalikumaid poliitika kujundamise otsuseid. Käesoleva projektiga tuuakse üle E-Toimikus olevad andmed.

Pikemas perspektiivis kaasneb sellega kogu justiitssüsteemi andmete ühine andmeladu koos kasutajaspetsiifiliste töölaudade ning mugava ja lihtsa analüüsikeskkonnaga, mis võimaldab andmeanalüüsi, visualiseerimist ning avaandmetena kuvamist – st osa tüüpandmeid tuleb teha kättesaadavaks isikustamata kujul avaandmetena.

Eraldatud toetuse summa: 366 058,50 eurot.
Projekt elluviimise aeg: 03.01.2022 – 31.10.2023
Projekti toetatakse Euroopa Regionaalarengu Fondist.

Lisainfot projekti kohta e-posti aadressil: [email protected] 

E-toimikus olevad dokumendid on töödeldud optilist tuvastust ning keeletööriistu kasutades

Projekti kirjeldus:
Ainus võimalus kohtueelses menetluses toimiku digitaalsetest materjalidest infot leida on ükshaaval faile avada ja käsitsi otsida. Kohtumenetluses on hetkel võimalik ainult kohtulahendite failide sisudesse teha piiratuid sisuotsinguid. Ülejäänud menetlustega seotud failide sisudesse (toimingud, protokollid, salvestised) ei ole võimalik otsinguid teostada ning neid seeläbi analüüsida. Kuna E-toimik hoiab kõiki menetlus ja nendega seotud andmeid ning reguleerib ligipääsu, siis on tehniliselt kõige otstarbekam E-toimiku juurde luua failide töötlemise lahendus, et E-toimikus olev sisu otsitavaks muuta.

Projekti eesmärk:
Projekti tulemusena luuakse E-toimiku infosüsteemile võimekus töödelda failide sisu ja muuta see teenuste kaudu kasutajatele otsitavaks. . Esimese sammuna luuakse baasarhitektuur, kus kasutajal on võimalik teostada otsinguid vastavalt oma õigustele failide sisudest tulemuste põhjal teha analüüse ja/või statistikat. Pikemas perspektiivis on võimalik toimikutes olevad failid transkribeerida, lemmatiseerida, NER-ida, kategoriseerida, tuvastada fakte, kokkuvõtteid teha jne, kuid antud projekti eesmärk keskendub baasvõimekuse loomisele, et hiljem oleks võimalik neid täiendavaid töötlemismehhanisme juurde lisama asuda.

Eraldatud toetuse summa: 150 000,00 eurot.
Projekt elluviimise aeg: 29.11.2021-12.12.2023
Projekti toetatakse Euroopa Regionaalarengu Fondist.

Lisainfot projekti kohta e-posti aadressil: [email protected] 

Kinnistusraamatu menetlustarkvara (KRIS5) arendusprojekt

Projekti kirjeldus:
Kinnistusraamatu menetlustarkvara eesmärk on talletada ja anda täielikku õiguslikku informatsiooni kinnisasjade ning kinnisasjade omanike, õiguste ja koormatiste kohta. Kinnistusraamatu andmetele tuginedes tehakse igapäevaseid majanduslikke ja strateegilisi otsuseid, millest tulenevalt on infosüsteemi töövõime ülioluline. Hetkel kasutuses oleva infosüsteemi tarkvaraplatvorm on väga vana ja realiseeritud 2006. aastal. Vananenud tehnoloogiliste lahenduste tõttu ei ühildu tänane kinnistusraamat uute arendusplatvormidega või on realiseerimine väga keerukas, äärmiselt ressursimahukas ja kohati võimatu. Taotletava rahastusega likvideeritakse kinnistusraamatu menetlusinfosüsteemi põhifunktsionaalsuse tehnoloogiline mahajäämus, mis takistab süsteemi kaasajastamist ning aeglustab kinnistute menetlusprotsesse. Tulemusena paraneb süsteemi töökindlus, käideldavus ja uute vajalike arendustööde jätkusuutlikkus. Luuakse vajalikud seosed, mis kindlustavad olemasoleva ja uue tarkvaralahenduse vahelise süsteemide koostöö põhifunktsionaalsuse väljaarendamise perioodil.

Projekti eesmärgid:
Projekti eesmärk on viia kinnistusraamatu infosüsteemi kande tegemise funktsionaalsus (toimingute arv 60) uuele platvormile, mis tagab menetlejatele vajaliku süsteemi jõudluse ning annab võimaluse luua kaasaegsemate vahenditega turvalisemaid ja mugavamaid kasutajaliideseid. Selle käigus tagatakse kogu süsteemi parem töökindlus, efektiivsus ja vähendatakse menetlemisele kuluvat aega, ning seda just eelkõige mahukate tehingute puhul

Eraldatud toetuse summa: 455 686,80 eurot.
Projekt elluviimise aeg: 01.08.2021 - 31.12.2023.
Projekti toetatakse Euroopa Regionaalarengu Fondist.

E-evidence Digital Exchange System Integration to Estonian Prosecutor's Information System

Projekti nimi:
„E-evidence Digital Exchange System Integration to Estonian Prosecutor's Information System“

Projekti kirjeldus:
Projekti käigus luuakse Prokuratuuri infosüsteemi (PRIS) võimekus suhelda teiste riikidega rahvusvahelistes menetluses digitaalselt - Euroopa uurimismääruseid (EIO) ning rahvusvahelise õigusabi palveid (MLA) on võimalik vahetada e-codexi keskkonna vahendusel otse läbi PRIS’i vastava mooduli. Luuakse rahvusvahelise menetluse alused E-toimikusse, mille abil on võimalik paremini koguda statistikat.

Projekti eesmärgid:
Projekti tulemusena on võimalik digitaalselt vastu võtta, kui ka saata, EIO ja MLA toimingud üle Euroopa, läbi Prokuratuuri infosüsteemi. Mille tulemusena puudub vajadus kasutada üle Euroopalist postiljoni teenust.

Eraldatud toetuse summa: 620,196 eurot.
Projekt elluviimise aeg: 02.10.2019 - 30.09.2023.
Projekti toetatakse Connecting Europe Facility – CEF Telecom (2014-2020) alt.

Lisainfot projekti kohta saab e-posti aadressil: [email protected]

Digitaalne kohtutoimik on kinnipidamisasutuses viibivale isikule digitaalsel kujul kättesaadav

Projekti kirjeldus:

Käesoleval hetkel toimub suhtlus kohtute ja kinnipeetavate vahel paberil – vangid esitavad oma avaldusi/taotlusi/kaebusi postiga kohtule ning kohtud saadavad dokumente vangla e-postile ning vangla peab dokumendi paberil vangile kätte andma, vajadusel ka kättetoimetamise kinnituse kohtule tagastama. Probleemi lahendamiseks on kavas vanglates kasutusele võtta olemasoleva avaliku e-toimiku põhjal loodud rakendus, mis on kinnipeetavate ja vangla vajadustele kohandatud.

Projekti eesmärgid:

Projekti eesmärk on kohandada ja võtta esialgu piloodi korras Tallinna Vangla ühe või mitme üksuse kinnipeetavatele kasutusele kärbitud avaliku e-toimiku lahendus, mille kaudu saavad vanglas viibivad kinnipeetavad suhelda kohtuga, saavad juurdepääsu kohtumenetluse materjalidele (sh tutvuda heli- ja videofailidega), kohtud saavad vangile elektrooniliselt dokumente kätte toimetada (sh kättetoimetamise kinnitus liigub elektrooniliselt kohtule) ning kinnipeetav saab rakenduse kaudu kohtule dokumente esitada.

Eraldatud toetuse summa: 350 146,00 eurot.
Projekt elluviimise aeg: 06.12.2021 - 30.06.2023
Projekti toetatakse Euroopa Regionaalarengu Fondist.

Lisainfot projekti kohta e-posti aadressil: [email protected]

Prokuratuuri infosüsteem (PRIS3)

Projekti kirjeldus:
Projektiga luuakse kriminaalmenetluse materjalidega töötamiseks digitaalne keskkond, mis võimaldab asuda loobuma pabertoimiku pidamise vajadusest. Pabertoimikutest loobumine vähendab sisuliselt ebavajalikku tehnilise töö hulka ja teha kriminaalmenetluse kannatanutele, tunnistajatele vähemkoormavaks. Vabanev ressurss suunatakse kuritegude sisulisele uurimisele ja menetluste juhtimisele: suureneb menetlusefektiivsus ja paremini on tagatud kannatanute ja tunnistajate õigused.

Projekti eesmärgid:
Eesmärgi saavutamiseks luuakse PRISi digitaalse menetluse toimetamise eelduseks olev baaslahendus. Selleks viiakse kriminaalmenetlusregistrisse PRIS sisse tänaste toetamata kriitiliste paberprotsesside tehnoloogilised alternatiivid.

Eraldatud toetuse summa: 349 195,48 eurot.
Projekt elluviimise aeg: 01.01.2021 - 01.07.2023.
Projekti toetatakse Euroopa Regionaalarengu Fondist.

Lisainfot projekti kohta e-posti aadressil: [email protected]

Täitmisregister

Projekti kirjeldus
Täitmisregister on keskne andmekogu, mis koondab ja vahendab täitemenetluse andmeid ning on ühendavaks lüliks riigiasutuste, kohtutäiturite ja krediidi- ning makseasutuste vahel.

Täitmisregistri peamised ülesanded:

Koondada sundtäidetavate nõuete infot - täitmisregistrisse kantakse isiku vastu ja isiku poolt sundtäitmisele esitatud nõuded ja algatatud täitemenetlused ning nendega seotud menetlusinfo.
Vahendada võlgniku konto arestimise infot krediidi- ja makseasutustele.
Olla infovahetuskanaliks nii täitemenetlusandmete kui ka krediidi- ja makseasutustes kasutuses olevate andmete liikumisel.
Eesmärgid
Projekti eesmärk on välja arendada täitemenetluste, arestide ja infopäringute andmevahetuse jaoks täitmisregistri x-tee teenused, mille kaudu hakkavad krediidi- ja makseasutustesse liikuma elektroonilised maksekonto arestimisaktid ja mille kaudu uurimisasutused saavad oma menetluste raames täitmisregistri kaudu küsida krediidi- ja makseasutustelt pangasaladust. Täitmisregistri juurde luuakse avalik veebiliides. Veebiliidese kaudu on täitemenetluse osapooltel võimalik tutvuda endaga seotud täitemenetluse andmete ja arestidega.

Eraldatud toetus: 349 161 eurot.
Projekti elluviimise aeg: 25.03.2022 - 17.07.2023 + taotleti kaks kuud lisaaega.
Projekti toetatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest.

Konkurentsiamet, hinnakratt - menetlustarkvara

Projekti kirjeldus
Luuakse kasutajasõbralik iseteeninduskeskkond ja taotluste portaal Konkurentsiameti klientidele ning ühtne menetlustarkvara Konkurentsiameti töötajatele.

Menetluskeskkonna vaates koosneb lahendus kahest osast – andmetöötlus ning menetluskeskkond. Lahendus peaks võimaldama hinnataotluste automaatset valideerimist, vajalike arvutuste automaatset sooritamist, taotluse ebakõlade leidmist, võrdlusandmete automaatset uuendamist. Exceli asemel võetakse kasutusele veebivormid.

Eesmärgid
Projekti eesmärk on välja arendada andmete automaatset töötlust võimaldav lahendus reguleeritavatele valdkondadele (soojus, vesi, gaas, elekter), mis hõlmaks kogu menetlusprotsessi, sealjuures ettevõtjale loodud iseteeninduskeskkonda taotluste ja dokumentide esitamiseks ja nende käsitlemiseks.

Projekti tulemusena muutub arendatava tarkvara abil menetlusprotsess optimaalseks, läbipaistvaks ja lihtsamini jälgitavaks.

Eraldatud toetus: 440 000 eurot.
Projekt on töös.
Projekti toetatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest.

Kohtulahendite puhastamine

Projekti tulemusena luuakse funktsionaalsus dokumendi failist isikuandmete eemaldamiseks/asendamiseks, sh:

Isikuandmetest puhastaja tööriista jätkuarendused võimaldamaks kohtulahenditest eemaldada kõik isikuandmed, sh isiku kontaktandmed;
KIS kasutajaliidese arendused, mis võimaldavad kasutajal anda sisend isikuandmetest puhastamiseks, mille alusel süsteem puhastab lahendid isikuandmetest automaatselt.
Projekti eesmärgiks on tagada avalikkusele kiirem õigusteabe kättesaadavus automatiseerides lahenditest isikuandmete eemaldamine ja avaldades puhastatud kohtulahendid avaandmetena.

Eraldatud toetuse summa: 400 000 eurot.
Projekt elluviimise lõppkuupäev: 30.11.2023.
Projekti toetatakse Euroopa Regionaalarengu Fondist.

Kohtute infosüsteemi (KIS) töölaud

Projekti tulemusena luuakse KIS andmevaated, sh:

  • Andmevaated on kasutatavad tsiviil-, haldus-, kriminaal- ja väärteoasjade menetluste juhtimiseks;
  • Andmevaated on kasutatavad kõikides kohtuastmetes;
  • Kasutajal on võimalik loodavatelt andmevaadetelt liikuda konkreetsesse menetlusse ja sooritada menetlustoiminguid olemasolevat funktsionaalsust kasutades.
    Töölaua eesmärk on tagada menetlusgrupile kasutajasõbralik, ajakohane ja kiiresti kättesaadav info tema menetluses olevatest menetlustest, nende staadiumitest ja tähtaegadest ning asendada süsteemiväliselt menetluste haldamiseks ja juhtimiseks peetavad tabelid, mille haldamiseks ja ajakohasena hoidmiseks kulub kohtutel palju aega.

Eraldatud toetuse summa: 192 479 eurot.
Projekt elluviimise lõppkuupäev: 31.08.2023.
Projekti toetatakse Euroopa Regionaalarengu Fondist.

Kasutajasõbralik Riigi Teataja arendamine (I etapp)

Projekti kirjeldus:
Projekti käigus muudetakse 2010. aastal kasutusele võetud Riigi Teataja infosüsteemi nii visuaalselt, tehnoloogiliste komponentide kui ka arhitektuuri osas, muutes olemasoleva funktsionaalsuse kasutaja jaoks uuendusmeelsemaks ja WCAG nõuetele vastavaks ning iga muudatusega kohandatakse see pilvekõlbuliku arhitektuurile sobivaks, järgides mikroteenustele ülemineku vajadust ning luuakse täiendavaid funktsionaalsusi, mis olemasolevaid andmeid hõlbustab paremini omavahel seostada, leida ja kasutada.

Projekti eesmärk:
Kasutajasõbraliku Riigi Teataja arenduse eesmärgiks on parem juurdepääs Riigi Teatajasse koondatud õigusteabele, võrguväljaande vastavus juurdepääsetavuse WCAG 21.1 AA nõuetele ja luua eeldused uute nutikate lahenduste kasutuselevõtmiseks järgmistes arenduse etappides.

Kaugem eesmärk on muuta monoliitse süsteemi arhitektuur pilvekõlbulikuks, mille saavutamiseks tehakse käesolevas projektis esimesed sammud.

Eraldatud toetuse summa: 498 397,00 eurot
Projekt elluviimise aeg: 12.01.2022 - 04.08.2023
Projekti toetatakse Euroopa Regionaalarengu Fondist.

Lisainfot projekti kohta saab e-posti aadressil: [email protected]

E-kataloogi lisaarendused kasutajamugavuse parendamiseks

Projekti kirjeldus: Projekti käigus täiendatakse e-kataloogi kasutajamugavust.

Projekti eesmärgid:  Lahendada kaks peamist kasutusmugavuse puudujääki: 1) otsingusüsteemi parendamine (elastic search lisamine), 2) tellimuste menetluse parendamine, mille tulemusena saavad kasutajad tellimusi osaliselt menetleda.

Projekti maksumus: 80 000 eurot
Projekti lõpp: 30. märts 2023
Projekti toetatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest.

Ametlike teadaannete WCAG projekt

Projekti kirjeldus:
Arendustega muudetakse Ametlike Teadaannete (AT) infosüsteemis olulise teabe, k.a teadaannete, leidmine lihtsamaks ning tagatakse erivajadustega inimestele nõuetekohane juurdepääs veebilehel avaldatud teabele. Muudatustega saavutatakse parem teabe kättesaadavus ja kasutajamugavus.

Projekti eesmärgid:
Projekti tulemuseks on vastavus juurdepääsetavuse WCAG 2.1 nõuetele ning seeläbi tagades AT veebilehel olevale teabele juurdepääsetavuse ühtlasi ka nägemis-,kuulmis-, kõne- või muu puudega kasutajatele. Projekti tulemuseks on samuti AT avaliku kasutaja uuenenud kasutajaliides ja teadaannete otsing ning seeläbi paranenud kasutajamugavus ja teabe kättesaadavus. Tulemust mõõdetakse iga-aastase kasutajate rahulolu küsitlusega, eesmärgiks on tõsta kasutajate rahulolu üle 70 protsendi (väga rahul või pigem rahul).

Eraldatud toetuse summa: 99 530 eurot.
Projekt elluviimise aeg: 1.01.2022 – 31.10.2022.
Projekti toetatakse Euroopa Regionaalarengu Fondist.

Lisainfot projekti kohta saab e-posti aadressil: [email protected]