Korduvad küsimused

Karistusregistri väljavõtte saamiseks tuleb teha päring karistusregistrisse, mille alusel väljastatakse registriteade.
Karistusregistri päringut on võimalik teha elektrooniliselt e-posti teel, e-toimiku keskkonnas või paberkandjal tavapostiga.

Kuidas saab näha andmeid enda karistuste kohta?

Karistusregistrisse kantud andmetega tutvumiseks on kaks võimalust:

Vaadata andmeid e-toimiku infosüsteemist: 
Igaüks saab nii enda kui teiste isikute kohta teha karistusregistri päringuid avalikus e-toimikus. Selleks tuleb e-toimikusse siseneda enda ID-kaardi või Mobiil-ID'ga. E-toimiku väljavõte on mõeldud üksnes karistusandmetega tutvumiseks, ametlikku dokumenti sealt saada ei ole võimalik. 

Taotleda digitaalselt allkirjastatud või paberkandjal registriteate väljastamist: 
Kolmandale osapoolele oma karistusandmete kohta ametliku dokumendi esitamiseks on karistusregistrist võimalik taotleda allkirjastatud registriteade. Allkirjastatud registriteate saamiseks tuleb karistusregistrile saata eelnevalt täidetud taotlus, e-posti teel: [email protected] või paberkandjal, aadressil: Lubja 4, 19081 Tallinn. Tasulise päringu puhul palume taotlusele lisada riigilõivu maksmist kinnitava dokumendi koopia.

Esitatav taotlus peab olema allkirjastatud paberil või digitaalselt (nõue tuleneb karistusregistri seaduse § 15 lg 2 punktist 6), vastasel juhul ei ole võimalik seda menetleda.

     Taotluste vormid:

Registrite ja Infosüsteemide Keskuse ruumides vastuvõttu ei toimu ja taotlusi vastu ei võeta.

Kui ruttu on võimalik registriteade kätte saada?

Digitaalselt allkirjastatud registriteade jõuab taotluses märgitud e-posti aadressile kahe tööpäeva möödudes. Kui päringu vastust soovitakse saada lihtkirja teel, tuleb arvestada AS Eesti Posti (Omniva) poolt lisanduva kirja kohaletoimetamise ajaga. Tavapäraselt tuleb kiri posti teel kohale paari päevaga, kuid igaks juhuks tuleb arvestada kuni kahenädalase ooteajaga.

Kuidas saab kinnitatud registriväljavõtte kolmandale osapoolele esitamiseks?

Kui Teil on kolmandale osapoolele vaja esitada ametlik dokument oma karistusandmete kohta, palume saata karistusregistrile taotlus allkirjastatud või digitaalallkirjastatud andmete väljastamiseks. Muul juhul saab enda karistusandmetega tutvuga avaliku e-toimiku infosüsteemis.

Kuidas on võimalik saada võõrkeelset registriteadet?

Karistusregister väljastab andmeid ainult eesti keeles. Vandetõlgi juures dokumendi tõlkimiseks ja apostillimiseks on vaja karistusregistri allkirjastatud dokumenti paberkandjal. 
Vandetõlkide andmed. Info dokumendi apostillimise kohta.

Kuidas saab vaadata, kes on minu kohta andmeid pärinud?

Kõigi päringute kohta jääb karistusregistri päringute päevikusse märge ning igaüks võib teha järelpärimiste päringu, et saada teada, kes on tema andmete vastu huvi tundnud. 
Kõige mugavam on teha järelpärimiste päring e-toimiku keskkonnas, kus saab seda teha piiramatult ja tasuta. 

Kuidas saab tasuda karistusregistris olevat rahatrahvi?

Karistusregistri  andmed kajastuvad e-toimikus, kuid selle keskkonna kaudu ei ole võimalik rahatrahve tasuda. 
Trahvide tasumiseks tuleb pöörduda trahvi teinud asutuse või menetleva kohtutäituri poole. Kui vastav kohtutäitur ei ole Teile teada, tuleb täitemenetlusregistrist andmete saamiseks esmalt pöörduda Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja poole, kust juhatatakse Teid konkreetse kohtutäiturini. 

Mida teha, kui karistusregistris kajastub aegunud rahatrahv?

Kui Teie trahv on aegunud, aga karistusregistris sellekohast infot ei ole, palume pöörduda trahvi määranud asutuse või menetlenud kohtutäituri poole, sest karistusregister ise aegumiste andmeid süsteemis ei uuenda. Kohtutäitur või kohtuväline menetleja saab kohaldada trahvi aegumise ja edastada vastava info karistusregistrile. Kui kohtutäitur ei ole teada, siis tuleb täitemenetlusregistrist andmete saamiseks esmalt pöörduda Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja poole, kust juhatatakse Teid edasi konkreetse kohtutäiturini.

Kui pika aja möödudes kustutatakse karistusandmed registrist?

Väärteo eest mõistetud karistusandmed kantakse arhiivi ühe aasta möödudes alates väärteo eest mõistetud karistuse täitmisest (näiteks aresti ärakandmisest või rahatrahvi maksmisest).

Kuriteo eest mõistetud karistusandmed kantakse arhiivi lähtuvalt karistusest. Kui isik oli kuriteo toimepanemise ajal täisealine, arhiveeritakse andmed vastavalt:

 1. psühhiaatrilise sundravi lõpetamisest on möödunud kaks aastat;
 2. sõltuvusravi kohaldamise lõpetamisest on möödunud kaks aastat;
 3. kuriteo eest mõistetud rahalise karistuse otsuse täitmisest on möödunud kolm aastat;
 4. tähtajalisest vangistusest või rahalisest karistusest tingimisi vabastamise korral määratud katseaja lõppemisest on möödunud kolm aastat;
 5. üldkasuliku töö sooritamisest on möödunud kolm aastat;
 6. alla viieaastase vangistuse ärakandmisest on möödunud viis aastat;
 7. viie- kuni kahekümneaastase vangistuse ärakandmisest on möödunud kümme aastat;
 8. üle kahekümneaastase vangistuse ärakandmisest on möödunud viisteist aastat;
 9. otsuse täitmine on aegunud vastavalt karistusseadustiku §-le 82;
 10. isik on surnud;
 11. juriidiline isik on lõppenud.

Arhiivi kantud kuriteo eest mõistetud karistuse andmed on arhiivis nähtavad 50 aastat ja väärteo eest mõistetud karistuse andmed 10 aastat. Seejärel andmed kustutatakse. Kustutamise tähtaega hakatakse arvestama andmete arhiivi andmise kuupäevast. Näiteks liiklustrahvi andmed kustutatakse 11 aasta möödumisel alates trahvi äramaksmisest.

Karistusandmete arhiveerimise kohta saab täpsemalt lugeda karistusregistri seadusest § 24

Kas enda kohta karistusregistrisse kantud andmeid saab lasta kustutada?

Karistusregistrisse kantud andmed kantakse arhiivi ja kustutatakse vastavalt karistusregistri seaduses sätestatud tähtaegadele. Täpsemalt loe küsimuse „Millal mu karistus kustub registrist?“ alt. Mõnel juhul sõltub andmete arhiivi kandmine sellest, kui kiiresti olete Teie oma kohustused täitnud. Näiteks, mida kiiremini Te tasute Teile määratud rahatrahvi või rahalise karistuse, seda varem saabub andmete arhiivi kandmise tähtaeg.

Kas karistusregistri andmetest lähtuvalt on piiranguid juhilubade tegemisel?

Esmase juhiloa väljastamise üks tingimusi on, et isikut ei ole karistatud liiklusseaduse §-s 201, 223, 224, 226, § 227 lõigetes 2–4, §-s 234, 236 või 237 sätestatud väärteo eest või ei ole, karistusseadustiku 23. peatükis sätestatud liiklussüüteo eest või ei ole korduvalt karistatud liiklusseaduse 15. peatükis sätestatud väärtegude eest, välja arvatud punktis 3 nimetatud rikkumised. Soovides teada, kas Teil on vastavaid karistusi, palume teha enda kohta päring avalikus e-toimikus. Andmete pärimise võimaluste kohta leiab täpsemat infot esimesest punktist.

Karistuste aegumise kohta leiab infot küsimuse alt: „Kui pika aja möödudes kustutatakse karistusandmed registrist?“.


Karistusregistri kasutajatugi:
[email protected]
+372 663 6359
E-R 10:00-14:00