XML teenus

XML teenus on mõeldud kasutajatele, kellel on vajadus teha e-kinnistusraamatust suuremal hulgal päringuid või hoida andmeid oma andmebaasis. Teenuse kasutamiseks on kliendil tarvis sõlmida leping e-äriregistri veebilehel
Pärast lepingu sõlmimist saab teenuse tellija teha arendused XML teenuse ühildamiseks oma süsteemiga.

E-kinnistusraamatu XML teenuste loetelu:

  • Isiku kinnistud;
  • Kinnistu detailandmed;
  • Katastriüksuse kinnistud.

Juhime tähelepanu, et XML teenuse kaudu isikuandmete väljastamisel näeb isik, kelle isikuandmeid päriti, infot selle kohta ka eesti.ee portaali andmejälgijast.

Järgnevas failis on välja toodud XML-päringute detailne kirjeldus:

Dokument