Palume tagasisidet, kui suure tõenäosusega soovitaksid oma kogemuse põhjal RIKi veebilehte enda sõpradele või kolleegidele? Küsimusele saate vastata siin.

Kasutustingimused

KINNITATUD 
Direktori 30.12.2016 
Käskkiri nr 116 
Lisa

Registrite ja Infosüsteemide Keskuse teenuse kasutustingimused

 1. Kasutatavad mõisted

  Teenus – Registrite ja Infosüsteemide Keskuse poolt avalikkusele pakutavad e-teenused, mis võivad hõlmata endas muuhulgas veebilehti, andmekogusid, infosüsteeme, registreid jmt. Haldaja – Registrite ja Infosüsteemide Keskus. 

  Kasutaja – Teenust kasutav isik.

 2. Üldsätted
  1. Teenuse kasutamine on lubatud vaid kõikide kasutustingimustega nõustumise korral. Kasutades Teenust nõustub Kasutaja kõikide kasutustingimustega eranditult. 
  2. Teenuse kasutamiseks loetakse Teenuse kaudu kättesaadavate andmete töötlemist (seal hulgas vaatamist, muutmist, kustutamist, alla laadimist) mistahes viisil või eesmärgil.
  3. Teenuse kasutamine on keelatud automatiseeritud skriptide, programmide või tööriistadega. Piirang ei kehti 
   1. nende Teenuste osas, mille kohta on Kasutaja sõlminud Haldajaga lepingu XML teenuste kasutamiseks;
   2. ariregister.rik.ee/autocomplete.py=nimi veebifunktsionaalsuse kasutamisel;
   3. avaandmetele;
   4. kui Kasutajal on olemas kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis luba Haldajalt.
  4. Teenuse kasutamisel on keelatud tegevused, mis häirivad, takistavad Teenuste osutamist Haldaja klientidele või võivad seda teha. 
  5. Kasutaja ja Haldaja vahelisele õigussuhtele kohaldatakse Eesti Vabariigis kehtivaid õigusakte.
 3. Andmete taaskasutamine
  1. Avaandmed on kõigile vabalt ja avalikult kasutamiseks antud digitaalsed masinloetavas formaadis andmed, millel puuduvad kasutamist ja levitamist takistavad piirangud ning mis on avaldatud järgneval veebiaadressil: http://www.rik.ee/et/avaandmed. Avaandmete kasutamisel Kasutaja nõustub ja kohustub järgima avaldatud litsentsitingimusi. Nõustumus litsentsitingimustega on Haldajale antud avaandmete kogumi avamise hetkel.
  2. Kasutaja on kohustatud järgima avaandmetena mittekäsitletavate andmete taaskasutamisel (levitamisel, avaldamisel jmt) õigusaktides toodud piiranguid ning tagama andmete ajakohasuse.
 4. Autoriõigused
  1. Haldajale kuuluvad kõik autoriõigused ja autoriõigusega kaasnevad õigused (andmebaasi tegija õigused) Teenusele ja selle koosseisus olevatele materjalidele (avaldatud informatsioon, tekstid, kujutised, graafikateosed, kompilatsioonid, tarkvara, jm teosed autoriõiguse seaduse tähenduses), mille autoriõigus ei kuulu kolmandale isikule.
  2. Teenuse üldsusele kättesaadavaks tegemisega ei anna Haldaja ühelegi isikule autoriõigusi Teenusele või selles avaldatud materjalidele.
  3. Teenuse kaudu kättesaadavaid materjale võib autoriõiguse seaduses sätestatud vaba kasutuse piires (kasumit mittetaotleval eesmärgil) reprodutseerida, levitada, tõlkida, töödelda, kohandada, üldsusele näidata, edastada või kättesaadavaks teha. Kogu andmebaasist või selle olulisest osast väljavõtte tegemine või nende taaskasutamine on lubatud üksnes Haldajaga kokkulepitud tingimustel. Käesolev punkt ei kohaldu avaandmete kogumi kasutamisel.
  4. Teenuse, selle struktuuri, tehnilise ja graafilise lahenduse või programmide reprodutseerimine on keelatud.
  5. Teenusele ja Haldajale on lubatud teha viiteid ja hüperlinke (sh süvalinke alamlehekülgedele) tingimusel, et need ei anna Teenuse ega Haldaja kohta valet, eksitavat või halvustavat informatsiooni ega edasta Teenust moonutatult. Teenuse või selle osa raamimine (framing) on lubatud üksnes Haldajaga kokkulepitud tingimustel.
 5. Isikuandmed
  1. Kooskõlas isikuandmete kaitse seadusega töödeldakse isikuandmeid ainult Kasutaja loal ja ainult Teenuse toimimise jaoks vajalikus ulatuses. Teenuse kasutamisel Haldaja valdusesse sattunud isikuandmete osas annab Kasutaja Haldajale nõusoleku, et:
   1. tema isikuandmeid töödeldakse Haldaja infosüsteemis või registris;
   2. tema isikukoodi alusel tehakse päringuid andmekogudesse, kui see on vajalik osutatava Teenuse funktsionaalsuse tagamiseks.
 6. Kasutaja õigused ja kohustused
  1. Kasutajal on õigus kasutada Teenust kooskõlas Teenuse kasutustingimustega.
  2. Kasutajal on kohustus järgida Teenuse kasutamisel kõiki kohaldatavaid seadusi, intellektuaalse omandi kaitset reguleerivaid õigusakte ning head tava.
  3. Kasutaja peab tasuma kõigi tasuliste Teenuste eest vastavalt kehtivatele teenustasudele, mis avaldatakse ka Haldaja veebilehel.
  4. Kasutaja kohustub saladuses hoidma Teenuse sisselogimiseks vajalikke identifitseerimistunnuseid. Kasutaja enda tegevuse/tegevusetuse tõttu Kolmanda isiku valdusesse sattunud Kasutaja identifitseerimistunnuste abil Teenuse kasutamisest tekkiva võimaliku kahju eest vastutab Kasutaja.
 7. Haldaja õigused ja kohustused
  1. Haldajal on õigus piirata Kasutaja juurdepääsu Teenusele, kui Kasutaja rikub käesolevaid kasutustingimusi või kui Haldajal tekib põhjendatud kahtlus kasutustingimuste rikkumisest.
  2. Haldajal on õigus ajutiselt katkestada juurdepääs Teenusele, kui see on vajalik nimetatu tehniliste muudatuste, uuenduste, hooldetööde eesmärgil või küberründe tõrjeks.
  3. Haldaja ei vastuta Teenuse kasutamisest või käesolevate Kasutustingimuste alusel Teenusele juurdepääsu piiramisest või katkestamisest tekkinud kahju, sealhulgas saamata jäänud tulu eest.
  4. Haldaja kohustub mitte avaldama kolmandatele isikutele Kasutaja andmeid, välja arvatud andmete edastamine seaduses ettenähtud alustel.
  5. Haldajal on õigus ühepoolselt muuta kasutustingimusi ning Teenuse kaudu kättesaadavaid muid juhendeid. Muudetud kasutustingimused avaldatakse rik.ee veebilehel ja need muutuvad kehtivaks veebilehel avaldamisest alates. Iga Kasutajat eraldi kasutamistingimuste muutmisest ei teavitata.