PrintPDF Jaga

Statistikakeskkond

E-toimiku statistikakeskkond ehk õiguskaitse valdkonna statistikakeskkond (ÕSA) on e-toimiku andmeid koondav aruannete keskkond, kus andmeid töödeldakse ja kasutatakse statistilisel eesmärgil.
Statistikakeskkonda on võimalik siseneda ID-kaardiga, justiitsministeeriumi haldusalas ka tavapärase kasutajatunnuse ja parooliga.
Iga e-toimiku volitatud töötleja võib oma sisemise töökorralduse analüüsimiseks ja planeerimiseks taotleda juurdepääsu nimetatud statistikakeskkonnale, esitades Justiitsministeeriumile volitatud töötleja juhi digitaalselt allkirjastatud taotluse aadressil [email protected].
Taotluses kajastatavad kohustuslikud andmed isiku kohta, kellele taotletakse õigust juurde pääseda statistikakeskkonnale, on järgmised:

  • asutus, kus isik töötab;
  • ees- ja perekonnanimi;
  • isikukood;
  • ametikoht;
  • asutuse IP-aadress;
  • elektronposti aadress;
  • juurdepääsuõiguse taotluse põhjendus, kui juurdepääsuõigust taotletakse rohkem kui ühele isikule.

Iga volitatud töötleja võib taotleda juurdepääsuõigust ühele isikule. Rohkem kui ühele isikule juurdepääsuõiguse taotlemist peab taotluses põhjendama. Vaata taotluse  näidisvormi.
Statistikakeskkonnale juurdepääsu õiguse andmise või andmisest keeldumise otsustab Justiitsministeerium kümne tööpäeva jooksul taotluse esitamise päevast vastates taotluses märgitud e-maili aadressile.
Volitatud töötleja on kohustatud teatama Justiitsministeeriumile (aadressil [email protected]) teenistussuhte lõppemisest isikuga, kellele juurdepääsuõigus on antud, hiljemalt teenistussuhte lõppemise päeval.

Statistikakeskkonna kasutajatugi: [email protected]