PrintPDF Jaga

E-notar

E-notar on keskkond, mis aitab notareid nende igapäevatöös ning võimaldab elektroonilist suhtlust notarite ja riigi vahel. Notaritele loodud keskkonnas saavad kasutajad teha kõik oma tööks vajaliku ning lisaks on süsteemi kaudu võimalik teha päringuid 16-nesse erinevasse registrisse (näiteks Abieluvararegister, Ametlikud teadaanded, Eesti Väärtpaberi Keskregister, Ehitisregister, Kinnistusraamat, Liiklusregister, Maakataster, Pärimisregister, Rahvastikuregister, Väikelaevade register, Äriregister). Notarite Koda on süsteemi omanik ning Registrite ja Infosüsteemide Keskus haldab servereid, pakub kasutajatuge, koolitab kasutajaid ja arendab süsteemi.

Kasutajad
E-notar programmi saavad kasutada ainult notarid ja notaribüroo töötajad (notari asendajad, juristid, sekretärid, registraatorid ja arhivaarid). 

E-notar võimaldab:

 • pidada notari päevakava ja kasutajate isiklikku kalendrit,
 • teha usaldusväärseid päringuid riiklikest registritest,
 • koostada lepinguid ja neid digitaalselt allkirjastada,
 • registreerida ametitegevusi (ametitoiminguid ja –teenuseid),
 • kanda sisse hoiuseid (deposiite),
 • väljastada apostille,
 • koostada arveid ja riigilõivude maksekorraldusi,
 • edastada kandeid riiklikesse registritesse.

Eesmärgid:

 • olla vahendiks, mis võimaldab sooritada kõiki vajalikke toiminguid notaribüroos;
 • luua ühtses kõrge turvalisusega keskkonnas notariaalaktide register;
 • minimeerida andmete topeltsisestust, paberitööd ja printimist nii notaritel kui ka registri pidajatel;
 • panustada teiste e-süsteemide arendusse ja täiendamisse;
 • muuta kliendile notariga asjaajamine lihtsamaks - erinevalt varasemast ei pea klient notarile eelnevalt esitama enam suurt hulka paberdokumente;
 • E-notari kaudu saab notar ise tutvuda vajalike andmetega.

Lisainfo: [email protected]